BYGGEKONTROLL- tør du bygge uten faglig bistand?

Ved å bruke en fagkyndig byggekontrollør kan du unngå dyre overraskelser. En byggekontrollør skal påse at entreprenører og håndverkere utfører tilfredsstillende arbeid til avtalt tid ,og bidra til at sluttproduktet blir fagmessig godt. Tiden vi bruker på feilrapportering anbefaler vi deg å trekke fra på sluttoppgjøret.

 

Hvilke bygg trenger byggekontroll?

Vi utfører byggekontroll på nye boliger og leiligheter der kjøper har kjøpt ferdig oppført boligenhet. Dette gjelder bådeder kjøper er tiltakshaver og hvor kjøper handler via utbyggerfirma.

 

Vi foretar kontroll ved fornying og rehabilitering av eldre boliger.

 

Vi foretar kontroll ved utbygging av leiligheter.

 

Vi foretar kontroll ved rehabilitering og utbygging i borettslag.

 

Vi foretar kontroll ved reparasjoner og gjenoppføring etter byggeskader.

 

Vi utfører både enkel og mer omfattende byggekontroll alt etter hva slags kontrakt som foreligger og hvem som er entreprenør.  Er det en anerkjent entreprenør med gode kvalitetssikrings-systemer og faglig god byggeledelse, vil kun en forenklet byggekontroll være nødvendig.

 

Tidsforbruk

Normalt bruker vi fra ca. 1,5 – 3 timer ved hvert møte – alt etter hvor mye De ønsker kontrollert. Det er viktig å merke seg at vårt tidsforbruk med å rapportere feil og mangler, samt å følge opp at disse rettes, registreres særskilt. Vi anbefaler at disse kostnader trekkes fra i sluttoppgjøret til leverandøren. Dette ut fra at de feil vi finner skyldes leverandørens manglende og innsparte egenkontroll.  På forhånd  skal vi sammen informere leverandøren om dette, slik  at han tar sin egenkontroll på alvor fra starten.

 

Ansvar

Det er du som eier som har ansvar for at de forskriftene som var gjeldende da bygget ble oppført er oppfylt. Er det forskriftsmangler ved din bolig, kan du påregne å måtte gi prisavslag til en framtidig kjøper.

 

Kravene er nå vesentlig strengere ettersom byggebransjen per tiden er inn i en helt ny fase med hensyn til kravene som skal oppfylles gjennom praktisering av den nye Plan og bygningsloven. Kostnader med byggekontroll er små i forhold til den trygghet det gir. Utførende håndverker er normalt mer oppmerksom på kvalitet i de tilfeller det finnes en byggekontrollør fra kjøpersiden.

 

Vi må for ordens skyld presisere at det er en utbredt misforståelse at kommunen ivaretar byggherrens interesser på den tekniske siden. Dette ansvaret tilligger entreprenøren og den som har ansvarsrett. I siste instans er det du som byggherre som bærer det hele og fulle ansvar.